لیست پخش سریع

پاسخ توسلی در خصوص شائبه اعمال نفوذ پدرش در مورد حضور او در انتخابات

2 K بازدید

admin

کرسی قانون: مناظره زینب تعالی و سوده حامدتوسلی با موضوع نقش زنان در هیات مدیره کانون وکلا

لطفاً نام لیست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش تصویری

لطفا انتخاب کنید گروه که نزدیک ترین نشان دهنده نگرانی شما در مورد این ویدئو به طوری که ما می توانیم آن را بررسی و تعیین اینکه آیا نقض دستورالعمل های انجمن ما و یا چندان ’ t مناسب برای همه بینندگان. سوء استفاده از این قابلیت نیز نقض دستورالعمل های انجمن، پس دان ’ t آن را انجام دهد.

0 نظر